Ballistic Nylon Wrapped Fuel (Gas) Tank

Ballistic Nylon Wrapped Fuel (Gas) Tank